Markarbeten

Nova Maskin utför mindre markarbeten och anläggningsarbeten främst i norra Stockholm med en minigrävare vid arbeten på trånga tomter och en 8 tons grävmaskin där det finns lite mer utrymme. Maskiner, Makadam, jord- och schaktmassor transporterar vi med egen lastbil. – Sten och berg  skjuter vi bort säkert och vibrationsfritt med med hjälp av SIMPLEX®

Enskilt avlopp i Österåker – Förbättring av befintlig infiltration

3

Schaktning för 28 meter stödmur på Värmdö tillsammans med Stockholm kaj&bryggteknik

schakt_20stdmur.png

strmma_20stdmur

Schaktning och anläggning av pool i Täby

Grävarbete och schaktningsarbete
Grävarbete och schaktningsarbete
Poolen installeras
Poolen installeras

Väganslutning mot fastighet utanför Åkersberga

Vägavslutsarbete
Vägavslutsarbete

vagavslut4

Markarbeten och ROT-avdrag

Skatteverket har i ett ställningstagande gett sin syn på vilka delar av ett markarbete som ger skattereduktion och hur arbetskostnaden ska beräknas.

Frågor till Skatteverket

Skatteverket har fått frågor kring skattereduktion för markarbeten. Kan man t ex få skattereduktion även för igenfyllnad av det uppgrävda området – och om så är fallet – hur lång tid har man på sig för att återställa marken? Hur ska man egentligen beräkna arbetskostnaden för ett markarbete?

Detta är frågeställningar som Skatteverket har gett sin syn på i detta ställningstagande.

Markarbeten som ger ROT-avdrag

Följande är exempel på markarbeten som ger rätt till skattereduktion:

  • el-, vatten och avloppsledningar
  • dränering av husgrund
  • ledningar för elektronisk kommunikation
  • anläggning för värmeförsörjning
  • borrning och grävning för berg- och jordvärme
  • arbete med borrning eller nedgrävning av brunn.

För att markarbeten i samband med dessa arbeten ska ge rätt till skattereduktion gäller att arbetet ska ske i nära anslutning till bostadshuset, på småhusets tomt och att värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation ska tillföras bostadshuset eller komplementhuset.

Markarbeten som gäller byggnad på ofri grund ger inte rätt till skattereduktion – däremot kan markarbeten som utförs på tomt som innehas med tomträtt ge rätt till skattereduktion.

Markarbeten som inte ger rätt till ROT-avdrag

Man kan inte få skattereduktion för markarbeten som gäller anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket, trädgårdsgångar och gräsmattor. Inte heller sten-/marksättning ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion för återställningsarbete?

När man utför ett markarbete så kommer i regel tomten eller trädgården att skadas i samband med att arbetet utförs. Återfyllnad av den uppgrävda marken ger rätt till skattereduktion – sådant arbete sker normalt i direkt anslutning till att markarbetet utförs. Övrigt återställande av marken, t ex återläggning av gräsmatta och återplantering av de växter som tidigare växte där grävarbetet utfördes kan ge rätt till skattereduktion. Förutsättningen är dock, enligt Skatteverket, att arbetet utförs i direkt anslutning till det utförda grävningsarbetet, dock senast inom sex månader.

Då plantering och anläggning av trädgård inte ger rätt till skattereduktion så kan man heller inte få skattereduktion för nyanläggning av trädgård eller plantering av nya växter – även om det arbetet sker i samband med markarbeten som ger rätt till skattereduktion. Samma sak gäller för trädfällning som måste göras innan ett markarbete kan påbörjas.

Arbetskostnaden

Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. När det gäller markarbeten handlar det oftast om arbeten som utförs med dyrbara maskiner och där maskinkostnaden står för den största delen av kostnaden. Skattereduktion kräver dock att arbetskostnaden specificeras. Skatteverket anser att arbetskostnaden bör beräknas per arbetad timme och bör normalt inte beräknas högre än timpriset för en hantverkare.

Några exempel

Du anlitar en firma för att gräva en brunn på tomten. När du återställer marken passar du på att anlägga en ny plantering. Du kan dock inte få skattereduktion för den nya planteringen då det är ett anläggningsarbete som inte ger rätt till skattereduktion.

Du anlitar en firma för att gräva ned ett nytt avloppsrör på din tomt. När marken läggs igen återplanteras de vinbärsbuskar som grävdes upp i samband med markarbetet. Då återställningen enbart avser återplantering av buskar som fanns innan arbetet startade får du skattereduktion för hela återställningsarbetet.

I september 2010 sker ett rejält grävarbete på din tomt då avloppet behöver bytas ut. Återfyllning gjordes av entreprenören, men då du åkte på långsemester återställdes inte marken. I juni 2011 bestämmer du dig för att återställa marken i ursprungligt skick. Det är då mer än 6 månader sedan markarbetet utfördes och du kan då inte få skattereduktion för återställningsarbetet.

 

 

Markarbeten i Stockholm Norrort och Österåker